نمونه سوالات فرادانش از کتاب جامعه شناسی دوفصل اول

گروه علوم اجتماعی ناحیه یک

 

سوالات صحیح ـ غلط

 

 صحیح یا غلط بودن عبارات زیر را مشخص کنید:                                           

1)خیابان و کارخانه بیرون از جهان اجتماعی قرار می گیرند.                                                               صحیح           غلط

2)جهان اجتماعی، مجموعه پدیده هایی است که در گستره زندگی اجتماعی انسان قرار می گیرند.   صحیح           غلط

3)جامعه به شیوه زندگی گروهی از انسان ها دلالت دارد.                                                                    صحیح          غلط     

4)فرهنگ عزاداری و عروسی دربین اقوام مختلف جزء ضد فرهنگ محسوب می شود.                       صحیح           غلط

5)درفرهنگ اسلامی عمل به حق از مهمترین ارزشها ی اجتماعی است.                                             صحیح           غلط

 

 

 

سوالات تکمیلی

 

با مفاهیم مناسب جملات زیر را تکمیل کنید:

1)ما برای شناخت پدیده های اجتماعی به.............................. نیاز داریم.

2)فرهنگ غریزی نیست بلکه پدیده ای................... و.................... است.

3)آن بخش از فرهنگ که مردم یک جامعه در آن اشتراک دارند.............................. می گویند.

4)جوامعی که علم را محدود به دانش تجربی می دانند،ارزشها وعقاید اجتماعی را پدیده هایی صرفا.................... می دانند.

 

 

 

سوالات کوتاه پاسخ

به سوالات زیر پاسخ کوتاه بدهید:

1)دو نمونه از فرهنگ موافق ودو نمونه از ضد فرهنگ را در شهرستان محل زندگی خود نام ببرید.

2)کدام نهاد اجتماعی دانش تخصصی مورد نیاز سایر نهادها را فراهم می کند؟

3)چهار نمونه از مواردی که بدلیل ارتباط با جهان اجتماعی در گستره جهان اجتماعی وارد می شوند نام ببرید.

4)دو ابزار مهم شناخت عقاید و ارزشها کدامند؟

 

 

 

 

 

 

سوالات تشریحی

 

 

1)باذکر یک نمونه توضیح دهید که برخی از پدیده های جهان طبیعی می تواند درون جهان اجتماعی قرار گیرد.

2)مفهوم ساختار اجتماعی را توضیح دهید.

3)مفهوم نهاد اجتماعی را با ذکر نهادهای مهم تعریف کنید.

4)جامعه و فرهنگ را چگونه می توان به یک موجود زنده تشبیه کرد؟

5)مفاهیم فرهنگ عمومی و خرده فرهنگ را توضیح دهید.

6)نهاد فرهنگی چه ویژگی هایی دارد؟

7)مفهوم فرهنگ آرمانی و واقعی را تعریف کنید.

8)رابطه فرهنگ آرمانی و واقعی را تجزیه وتحلیل کنید.

9)مفاهیم فرهنگ حق وباطل را توضیح دهید.

10)باذکر مثال توضیح دهید ، حق و باطل بودن هر بخش از فرهنگ با علم متناسب با همان بخش شناخته می شود.

11)جوامع مختلف چگونه حقیقت را به عرصه فرهنگ آرمانی و واقعی خود وارد می کنند؟

12)حقیقت در چه صورتی ثابت نبوده وتغییر می کند؟

13)دلیل تفاوت فرهنگ آرمانی و واقعی جوامع مختلف چیست؟توضیح دهید.                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

پایان

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده توسط گروه علوم اجتماعي ناحيه يك كرمانشاه در سه شنبه هفدهم آبان ۱۳۹۰ و ساعت 11:24 |