به نام خدا

 

بارم

 

رديف

 

سوالات چهار گزینه ای

1

25/

غ

ص

در دوره ی رنسانس نگاه مثبتی به کار و انسان و دنیا ایجاد شد.

الف 1

25/

غ

ص

در قرون وسطا پیوند قوی بین زندگی فئودالی وحکومت وجود داشت.

ب

25/

غ

ص

قدرت نظامی هنگام مذاکره، قدرت چانه زنی را افزایش می دهد.

ج

25/

غ

ص

بعد از دوره تاریک به خاطر وجود رفاه نسبی در اروپا امپراطوری ها دوباره احیا شد.

د

25/

غ

ص

اصطلاح بورژوا ابتدا منفی و تحقیر آمیز بود.

ه

25/

غ

ص

در جهان امروز اقتصاد های مستقل از بین رفته است.

و

25/

غ

ص

تغییر جایگاه در نظام جهانی غیر ممکن است.

ز

25/

به دولت – ملت ها از آن جهت که در سرزمینی معین زندگی می کنند، گروه..............گویند.

8

25/

اروپایی ها جهت مقابله با امپراطوری ها نوعی روابط تجاری برقرار کردند که به آن تجارت ................ می گفتند.

9

25/

..........یعنی هدف یا آرمانی که به صورت مجموعه ای از هنجارها و قواعد عمل در آید که اجبار اجتماعی از آن حمایت می کند.

10

25/

وقتی ا فراد می توانند درخانه خود برای یک شرکت در خارج از کشور کار کنند نشان دهنده پدیده ی..............است.

11

25/

بلوکه کردن دارای های ایران از سوی آمریکا نمونه ای از استفاده از ابزار ...........برای دست یابی به اهداف در نظام جهانی است.

12

75/

در رأس هریک ازواحدهای اجتماعی زیر چه کسانی قرار داشتند؟

 

نوع واحد اجتماعی                                                رییس

 

عشیره ای                                                          ..................

امپراطوری                                                        .....................

فئودالی                                                             .....................

13

25/

کدامیک از گزینه های زیر مربوط دوران امپراطوری ها است.

الف- کاخ سازی از طریق مالیات                               ب- تشکیل کاروانهای تجاری

ج- انتقال مازاد                                                      د- صنعت و تولید

 

 

14

25/

چرا سرمایه گذاری خارجی انجام می شود؟

الف – مشابهت دستمزد در کشورهای مرکز وپیرامون           

 ب- مشابهت هزینه حمل و نقل در کشورهای مرکز و پیرامون

ج- نزدیکی به بازار و مواد خام 

د- نداشتن انگیزه برای کسب سود                 

15

25/

به توانایی دولت ها و گروهها برای تغییر هویت جوامع در جهت مورد نظر خویش ..........گویند.

الف – تهاجم فرهنگی          ب- دهکده جهانی       ج- هویت          د- شرکت های چند ملیتی

16

25/

کدامیک از موارد زیر از ملاک های تشخیص میزان نابرابری در قدرت در جهان است؟

الف – تولید ناخالص داخلی         ب- هزینه نظامی       ج- درآمد سرانه     د- دسترسی به سازمانهای بین المللی

17

25/

کدامیک از موارد زیر از منابع اصلی تولید محسوب می شود؟

الف- نیروی انسانی و زمین         ب- نیروی انسانی و ابزار    

ج- زمین و سرمایه                   د- دانش و زمین

18

25/

کدامیک از موارد زیر در مورد اهداف گروه8 درست است؟

الف – تغییر وضع موجود                              ب- حذف انحصار های پنج گانه

ج- حفظ وضع موجود و تداوم انحصار             د-تغییر وضع موجود و تداوم انحصار

19

25/

رایج ترین روش دست یابی به اهداف در نظام جهانی چیست؟

الف –ابزار نظامی          ب- اقتصاد               ج- تهدید                       د- دیپلماسی

20

25/

کدامیک از گزینه های زیرمربوط به جهان گشایی اروپایی ها است؟

الف – ثروت صرف رشد صنعت شد                       ب- ثروت صرف کاخ سازی شد

ج- به کشورهای دیگر لشکر کشی گسترده نظامی کردند

د- این واحدها به طور عمده خود بسنده بودند

21

25/

کدامیک از موارد زیر ازاهداف درجه اول دولت – ملت ها محسوب می شود؟

الف- نظم نوین جهانی                                          ب- رفاه اجتماعی       

ج – حفظ استقلال و موجودیت                               د-توسعه اقتصادی

22

25/

ادغام ایران در نظام جهانی چه از زمانی آغاز شد؟

الف –صفویه         ب- پهلوی                ج- از زمانی که تجارت تعرفه ای پذیرفته شد

د- بعد از انقلاب اسلامی

23

25/

کدام گزینه از چالش های توسعه بعد از انقلاب اسلامی محسوب نمی شود؟

الف – خرابی های بعد از جنگ                          ب- کاهش جمعیت

ج- تحریم های اقتصادی                                   د- رشد جمعیت

24

 

1

دو مورد از حقوق کشورهای عضو سازمان ملل را بنویسید.

 

 

 

25

 

1

چرا سرمایه گذاری خارجی انجام می شود؟چهار دلیل بنویسید.

 

 

 

 

26

 

1

چگونه در دنیای جدید امکان به وجود آمدن «ما» بدون مکان مشترک فراهم شده است؟مثال بزنید.

 

27

 

5/

وجه مشترک دو دیدگاه متفاوت در مورد جهانی شدن چیست؟

 

 

 

 

28

1

منظور از اقتصاد پسا سرمایه داری یااطلاعاتی چیست؟

 

 

 

 

29

5/

به چه کشورهایی در نظام جهانی حاشیه نشین می گویند؟

 

 

 

 

30

1

منظور از راهبرد امنیت ملی چیست؟

 

 

 

 

31

1

دو تفاوت بازی شطرنج و بازی در نظام جهانی را بنویسید.

 

 

 

 

32

5/1

دو نمونه از باورهایی که در انقلاب اسلامی رواج یافت و با ارزشهای نظام جهانی سازگار نبودرا شرح دهید.

 

 

 

 

 

33

 

15

جمع

سپیده پشنگ

+ نوشته شده توسط گروه علوم اجتماعي ناحيه يك كرمانشاه در جمعه بیست و سوم اسفند ۱۳۸۷ و ساعت 10:17 |